Tanya Chua 蔡健雅 - Chong Lai 重來 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Tanya Chua 蔡健雅 - Chong Lai 重來 Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Tanya Chua 蔡健雅
Album: Cherished 割愛
Title: 重來 (Chong Lai)
English Title:

你是否愛過
Nǐ shìfǒu àiguò
你愛他多過他愛你的人
nǐ ài tā duōguò tā'ài nǐ de rén
你還記得嗎
nǐ hái jìdé ma
你是否愛過
nǐ shìfǒu àiguò
他有種真命天子般的人
tā yǒu zhǒng zhēn mìng tiānzǐ bān de rén
你還記得嗎
nǐ hái jìdé ma
相愛以後終於分手
xiāng'ài yǐhòu zhōngyú fēnshǒu
分手以後又想重來
fēnshǒu yǐhòu yòu xiǎng chóng