Nine Chen 陳零九 - The Lost Name 你的名字 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Nine Chen 陳零九 - The Lost Name 你的名字 (Ni De Ming Zi) Lyrics 歌詞 with Pinyin
Singer: Nine Chen 陳零九
Album: I Am I Can
Title: 你的名字 (Ni De Ming Zi)
English Title: The Lost Name

一切來得太快 當星空靠向海
Yīqiè láidé tài kuài dāng xīngkōng kào xiàng hǎi
還是不太明白 我為什麼存在
háishì bù tài míngbái wǒ wèishéme cúnzài
一切來得太快 當你向我走來
yīqiè láidé tài kuài dāng nǐ xiàng wǒ zǒu lái
我想我終於明白 存在是因為愛
wǒ xiǎng wǒ zhōngyú míngbái