Niko Sun 孫子涵 - The One in a Million 萬裡挑一 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Niko Sun 孫子涵 - The One in a Million 萬裡挑一 (Wan Li Tiao Yi) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Niko Sun 孫子涵
Album:  The One in a Million 萬裡挑一
Title: 萬裡挑一 (Wan Li Tiao Yi)
English Title:  The One in a Million

愛就是一場叛逆的遊戲
Ài jiùshì yīchǎng pànnì de yóuxì
抱緊你是唯一真理
bào jǐn nǐ shì wéiyī zhēnlǐ
別問感情公不公平
bié wèn gǎnqíng gōng bù gōngpíng
太認真反容易進陷阱
tài rènzhēn fǎn róngyì jìn xiànjǐng

有賊入侵我不會太小氣
yǒu zéi