Eve Ai 艾怡良 - The Unrecognized 無數個我 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Eve Ai 艾怡良 - The Unrecognized 無數個我 (Wu Shu Ge Wo) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Eve Ai 艾怡良
Album: The Unrecognized 無數個我
Title:  無數個我 (Wu Shu Ge Wo)
English Title: The Unrecognized

我一分 為二
Wǒ yī fēn wéi èr
炙熱 寒冷
zhìrè hánlěng
連靜默 也成了根本
lián jìngmò yě chéngle gēnběn

也幽默 也殘忍
yě yōumò yě cánrěn
非異類 非同好
fēi yìlèi fēi tónghào
我看過 那個 嗚咽的臉孔
wǒ kànguò nàgè wūyè de liǎn kǒng

聽哪 嗚
tīng nǎ wū
有人在 哭