Dave Wang 王傑 - Forget You, Forget Me 忘了你忘了我 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Dave Wang 王傑  - Forget You, Forget Me 忘了你忘了我 (Wang Le Ni Wang Le Wo) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Dave Wang 王傑

Album: 愛我的 我愛的王傑

Title:  忘了你忘了我 (Wang Le Ni Wang Le Wo)

English Title: Forget You, Forget Me
當你說要走 我不想揮手的時候


Dāng nǐ shuō yào zǒu wǒ bùxiǎng huīshǒu de shíhòu


愛情終究是一場空 誰說我倆的過去盡在不言中

àiqíng zhōngjiù shì yīchǎngkōng shuí shuō wǒ liǎ de guòqù jǐn zài bù yán zhōng

別忘了我曾擁有