JJ Lin 林俊傑 - Eagle's Eyes 我繼續 Lyrics 歌詞 with Pinyin


JJ Lin 林俊傑 - Eagle's Eyes 我繼續 (Wo Ji Xu) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: JJ Lin 林俊傑
Album: 偉大的渺小 (Message In A Bottle)
Title: 我繼續 (Wo Ji Xu)
English Title: Eagle's Eyes

遠方無人回應 誰的琴聲如此 冷靜
yuǎnfāng wúrén huíyīng shuí de qín shēng rúcǐ lěngjìng
順風的夢很輕 慾望如此透明 看膩了世俗風景
shùnfēng de mèng hěn qīng yùwàng rúcǐ tòumíng kàn nìle shìsú fēngjǐng
喔〜我拒絕相信 所謂的命運
ō〜wǒ jùjué xiāngxìn suǒwèi de mìngyùn
我仰望天空 不甘心