JJ Lin 林俊傑 - Destiny 身為風帆 Lyrics 歌詞 with Pinyin


JJ Lin 林俊傑 - Destiny 身為風帆 (Shen Wei Feng Fan) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: JJ Lin 林俊傑
Album: 偉大的渺小 (Message In A Bottle)
Title: 身為風帆 (Shen Wei Feng Fan)
English Title: Destiny

偶爾只能夠轉彎
Ǒu'ěr zhǐ nénggòu zhuǎnwān
偶爾必須搶灘
ǒu'ěr bìxū qiǎngtān
偶爾微笑看海洋多寬
ǒu'ěr wéixiào kàn hǎiyáng duō kuān
偶爾淪為瓶中船
ǒu'ěr lún wèi píng zhōng chuán

身為風帆 終要瀏覽
shēn wèi fēngfān zhōng yào liúlǎn
乘風破浪之餘的孤單
chéngfēngpòlàng