G.U.T.S 兄弟本色 - FLY OUT Lyrics 歌詞 with Pinyin


G.U.T.S 兄弟本色 - FLY OUT Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: G.U.T.S 兄弟本色,
Album: FLY OUT
Title: FLY OUT
English Title: FLY OUT

這樣太危險 飛太遠
Zhèyàng tài wéixiǎn fēi tài yuǎn
對你做鬼臉 我們飛太遠
duì nǐ zuò guǐliǎn wǒmen fēi tài yuǎn
衝上雲端 天空沒有極限
chōng shàng yúnduān tiānkōng méiyǒu jíxiàn
他們知道我們來自哪裡
tāmen zhīdào wǒmen láizì nǎlǐ
已經鐵了心 不掉頭回去
yǐjīng tiěle xīn bù diàotóu huíqù
離開地表 展開雙翼飛行
líkāi dìbiǎo zhǎnkāi shuāng